Αντικειμενικοί Στόχοι

Το Έργο έχει έξι συγκεκριμένους, αντικειμενικούς στόχους:

Να ενημερώσει και να παρακινήσει τους ασθενείς με Aλτσχάϊμερ για τη σημασία της διατήρησης της αυτονομίας, μέσα από ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, ως ένα στοιχείο Ποιότητας Ζωής για τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους.

Να αυξηθεί η Αυτονομία των ασθενών με Aλτσχάϊμερ ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις ζώντας ανεξάρτητα με μια παγκόσμια προσέγγιση ευεξίας και ποιότητας.

Την μεταφορά καλών πρακτικών και συστάσεων στους ασθενείς με Aλτσχάϊμερ για την προώθηση της αυτονομίας μέσω εκπαίδευσης στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Να ενταχθούν εργαλεία συμπεριλαμβανομένων Έξυπνων Εφαρμογών και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, για την υποστήριξη διαδικασιών ενίσχυσης της αυτονομίας των ασθενών με Aλτσχάϊμερ.

Την ανάπτυξη τεχνικών  για τη συναισθηματική διαχείριση της διαταραχής  που συνδέεται με την ασθένεια και άλλα συναφή προβλήματα, βασισμένες στην έννοια της επίγνωσης.

Την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών υγείας και των συγγενών που υποστηρίζουν τα άτομα με Αλτσχάιμερ .